شير مادر، رهائي کودک از اضافه وزن

تحقيقات جديد اثبات نموده نوزاداني که از شير مادر تغذيه مي کنند کمتر به کودکاني فربه با وزن اضافي مبدل خواهند شد.


يک تحقيق گسترده که در جمهوري چک انجام شده نشان مي دهد نوزادان تغذيه شده با شيرمادر نسبت به آنهائي که از شير خشک استفاده کرده اند کمتر دچار چاقي مفرط در دوران کودکي شده اند.

در اين مطالعه که بر روي 33000 کودک انجام شده، از ميان کودکاني که شير مادر خورده اند فقط 9 درصد دچار اضافه وزن در دوران کودکي شدند. در حاليکه اين رقم براي شيرخشک خورده ها به 12 درصد مي رسد.

يافته هاي دانشمندان که در مجله معتبر خارجي "بيماريهاي کودکان" انتشار يافته خاطرنشان مي سازد که شير مادر اثر حفاظتي در مقابل مشکل اضافه وزن دارد.
متخصصين عقيده دارند که در چاقي مفرط کودکان عوامل ديگري نيز از قبيل: توارث و سطح رفاه خانوادگي مؤثر است. البته در اين تحقيق کودکاني مورد مطالعه قرار گرفته اند که از لحاظ سطح زندگي نزديک به هم بوده اند.

بدين ترتيب مزيت ديگري از دهها برتري شير مادر نسبت به شيرخشک کشف شد!
٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
شادزي مهرافزون:مهرگان   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸۱